Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Oficjalna strona internetowa międzyuczelnianego projektu badawczego "Nowy regionalizm w badaniach literackich"Udostępnij stronę

Pola oznaczone * są wymagane.

Nowy regionalizm
w badaniach literackich

Projekt naukowy "Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje"

jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie grantu

nr DEC-2013/09/B/HS2/01132

 

 

Projekt "Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje" (2014-2017) ma charakter międzyuczelniany i skupia badaczy z kilku polskich ośrodków akademickich. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak. 

 

Celem projektu jest m.in. rozpoznanie sytuacji regionalizmu w Polsce po 1989 roku i na tej podstawie opracowanie nowatorskiej, kompleksowej i interdyscyplinarnej koncepcji badań regionalnych. Jego głównym zadaniem jest rekonceptualizacja obszaru badawczego w perspektywie nowych orientacji w światowej humanistyce: badań antropologiczno-kulturowych, zwrotu topograficznego i związanej z nim geografii kulturowej, geopoetyki, etnopoetyki, komparatystyki, badań feministycznych i genderowych, a także problematyki pamięci zbiorowej i kulturowej czy postpamięci.

 

Prace prowadzone przez członków zespołu koncentrują się wokół sześciu kluczowych modułów badawczych:

1.      Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny wraz z wyborem źródeł.

2.      Nowy regionalizm: problemy i perspektywy badawcze.

3.      Regionalizm literacki wobec historii i pamięci.

4.      Geografia wyobrażona regionu.

5.      Region a tożsamości transgraniczne.

6.      Regionalizm literacki a relacje centralno-peryferyjne.

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

 

Projekt zrealizowany w latach 2014-2017 miał charakter zespołowy i międzyuczelniany: skupił badaczy z sześciu ośrodków akademickich ( z Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego). Do współpracy zaproszono ponadto badaczy polskich i zagranicznych z innych instytucji akademickich.

 

W ramach projektu zbadano relacje centralno-peryferyjne, tożsamości transgraniczne oraz formy obecności historii i pamięci w literaturze regionalnej, a także historię regionalizmu literackiego w Polsce, wykorzystano do tego celu nowoczesne metodologie i nowe języki opisu literatury regionalnej, sięgnięto do orientacji wyłaniających się w ramach tzw. zwrotu przestrzennego i kulturowej teorii literatury. Dodatkowym efektem działań zespołu badawczego jest zainicjowanie regionalnej komparatystyki – jako dziedziny integrującej badania interdyscyplinarne w obszarze literaturoznawstwa. 

 

Wyniki badań omówiono i przedyskutowano podczas spotkań zorganizowanych we Wrocławiu (2014), Białymstoku (2015) i Olsztynie (2016), a następnie opublikowano w formie monografii: Centra i peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku (red. Wojciech Browarny, Elżbieta Rybicka, Dobrawa Lisek-Gębala), Regionalizm literacki w Polsce – zarys historyczny i wybór źródeł (red. Zbigniew Chojnowski,  Małgorzata Mikołajczak, wstęp Małgorzata Mikołajczak, Kraków 2016), Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje (red. Danuta Zawadzka, Małgorzata Mikołajczak, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Kraków 2016) oraz Regionalizm literacki – historia i pamięć (red. Zbigniew Chojnowski, Elżbieta Rybicka, Kraków 2017), które ukazały się kolejno jako tom trzeci, czwarty, piąty i szósty serii „Nowy regionalizm w badaniach literackich” (Wydawnictwo Universitas). 

 

Owocem badań jest rekonfiguracja obszaru literaturoznawstwa regionalistycznego, obejmująca zmianę perspektyw, metod i narzędzi badawczych; przyrost wiedzy na temat twórczości regionalnej i zjawisk regionalnych w literaturze, przygotowanie gruntu do uprawiania zintegrowanych badań regionalistycznych o charakterze inter- i transdyscyplinarnym. Projekt odnowił i wzmocnił badawczy potencjał literaturoznawczej regionalistykę, przyczynił się do wzrostu roli i znaczenia badań regionalnych w nauce o literaturze i współczesnej humanistyce, otworzył nowe horyzonty badawcze – ważne
w wymiarze naukowym i społecznym.

 

Patronat nad projektem objął Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk.