Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Oficjalna strona internetowa międzyuczelnianego projektu badawczego "Nowy regionalizm w badaniach literackich"Udostępnij stronę

Pola oznaczone * są wymagane.

Nowy regionalizm
w badaniach literackich

W ramach projektu Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje (2014-2017) przeprowadzono nowatorskie interdyscyplinarne badania nad kluczowymi zagadnieniami literaturoznawstwa regionalistycznego, takimi jak relacje centralno-peryferyjne, tożsamości transgraniczne oraz sposoby obecności historii i pamięci w literaturze regionalnej. Zbadano także historię regionalizmu literackiego w Polsce, zebrano i opracowano materiały źródłowe dotyczące tego zagadnienia.

Wykonawcy projektu wykorzystali nowoczesne metodologie i nowe języki opisu literatury regionalnej, sięgnęli do orientacji wyłaniających się w ramach tzw. zwrotu przestrzennego i kulturowej teorii literatury.

Wyniki badań, omówione i przedyskutowane podczas spotkań zespołu badawczego we Wrocławiu (2014), Białymstoku (2015) i Olsztynie (2016), zostały przedstawione i opublikowane w trzech monografiach: Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku (Kraków 2015), Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje (Kraków 2016), Regionalizm literacki - historia i pamięć (Kraków 2017) oraz w antologii Regionalizm literacki w Polsce - zarys historyczny i wybór źródeł (Kraków 2016).  

Główny rezultat projektu to rekonfiguracja obszaru literaturoznawstwa regionalistycznego, obejmująca zmianę perspektyw, metod i narzędzi badawczych. Owocem badań jest przyrost wiedzy na temat regionalizmu, literatury regionalnej i literatury w ogóle odczytywanej w kontekście zjawisk regionalistycznych, a ponadto – otwarcie nowych perspektyw w studiach nad migracją oraz w memory studies,  w badaniach nad tożsamością transgraniczną i transkulturowością, nad problematyką władzy, etnicznością, pograniczem. Badania przygotowały grunt do uprawiania w przyszłości  inter- i transdyscyplinarnych badań regionalnych i zainicjowały komparatystykę regionalną, w ich efekcie wyłoniły się nowe propozycje badawcze w zakresie literaturoznawstwa regionalistycznego, m.in. bioregionalizm i regiopoetyka.

Projekt odnowił, wzmocnił i zdynamizował literackie badania regionalistyczne, przyczynił się do wzrostu ich roli i znaczeniaw literaturoznawstwie i w naukach humanistycznych, otworzył nowe horyzonty badawcze - ważne nie tylko w wymiarze naukowym, ale i społecznym, gdyż pole badawcze literackiego regionalizmu okazało się obszarem skupiającym istotne problemy współczesności, takie jak problem relacji między lokalnym i globalnym, wielo- i transkulturowości, tożsamości kulturowej i społecznej, mniejszości, migracji oraz szeroko rozumianego pogranicza.  

 

***

Within the framework of the project Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje [Regionalism in literary studies: Tradition and new approaches] (2014-2017) we carried out innovative interdisciplinary research on key issues in regional literary studies, including centre-periphery relations, transborder identities, and history and memory in regional literature. We also traced the history of literary regionalism in Poland and collected and interpreted source materials pertaining to this topic.

We used modern methodologies and new idioms for describing regional literature, taking advantage of approaches emerging as part of the so-called spatial turn and cultural theory of literature.

The research outcomes, presented and discussed during meetings of the research team in Wrocław (2014), Białystok (2015) and Olsztyn (2016), were published in three monographic volumes:   Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku [Centres – peripheries in Polish twentieth- and twenty-first-century literature] (Kraków 2015), Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje [The region and transborder identities: Literature, places, translocations] (Kraków 2016), Regionalizm literacki – historia i pamięć [Literary regionalism: History and memory] (Kraków 2017), and in the anthology Regionalizm literacki w Polsce – zarys historyczny i wybór źródeł [Literary regionalism in Poland: Historical outline and selection of sources] (Kraków 2016).

  
The primary outcome of the project is that it has reconfigured regional literary studies and led to a change of perspective, research methodology and tools. This has resulted in a growth of knowledge on regionalism, regional literature and literature interpreted in light of regional phenomena, in addition to opening up new perspectives in migration and memory studies, transborder identity research and transculturalism, power relations, ethnicity, and borderlands. The study paved the way for future inter- and trans-disciplinary regional studies and set up the field of comparative regional studies, as a result of which new research topics in regional literary studies, including bioregionalism and regional poetics, have emerged.

The project has revitalised, strengthened and reactivated regional literary studies and contributed to raising their status and significance in literary scholarship and the humanities, opening up new horizons – not just in academia but also in the social sphere, as the field of regional literary studies essentially focuses on the main problems of contemporary life, including the relationship between the local and the global, multi- and trans-culturalism, cultural and social identity, minorities, migration, and broadly understood borderlands.