Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Oficjalna strona internetowa międzyuczelnianego projektu badawczego "Nowy regionalizm w badaniach literackich"Udostępnij stronę

Pola oznaczone * są wymagane.

Nowy regionalizm
w badaniach literackich

STALI WSPÓŁPRACOWNICY

 

Kornelia Ćwiklak:
adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Skończyła poznańską polonistykę i germanistykę. Zajmuje się komparatystyką, problematyką pogranicza, polsko-niemieckimi relacjami w literaturze współczesnej oraz badaniami postkolonialnymi i postzależnościowymi. W latach 2013-2016 członek zespołu badawczego w ramach grantu „Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym” na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2014-2017 udział w cyklu konferencji w ramach grantu „Nowy regionalizm w badaniach literackich”. Publikowała w czasopismach (m.in. w "Pamiętniku Literackim", „Porównaniach”) oraz licznych książkach zbiorowych. Opublikowała komparatystyczną książkę pt. Bliscy nieznajomi. Górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej (Kraków 2013). Zredagowała dwutomową monografię pt. Baśń we współczesnej kulturze (Poznań 2014).

 

Elżbieta Dutka:
dr hab. profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego w Zakładzie Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książek: Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego 
Włodzimierza Paźniewskiego (Katowice, 2000); Mnożenie siebie. O poezji Andrzeja Kuśniewicza (Katowice, 2007); Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza (Katowice 2008); Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI (Katowice 2011); Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku (Katowice 2014); Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia (w druku). Zajmuje się literaturą polską wieku XX i XXI, zwłaszcza prozą kresową i galicyjską, literaturą regionalną oraz dydaktyką literatury.

 

Elżbieta Dąbrowicz:
dr hab. profesor Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Literatury Oświecenia i Romantyzmu, historyk literatury XIX i XX w. Interesuje się literaturą w perspektywie życia publicznego oraz „terytorialną” historią literatury. Autorka monografii: Cyprian Norwid. Osoby i listy, Lublin 1997, Galeria ojców. Autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800-1861, Białystok 2009, współredaktorka prac zbiorowych: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, Białystok 2000, Teatr wymowy: formy i przemiany retoryki użytkowej, Białystok 2004, Literatura w granicach prawa (XIX-XX w.), Warszawa 2013, Kariera pisarza w PRL-u, Białystok 2015, Georomantyzm: literatura – miejsce – środowisko, Białystok 2015.

 

Jan Galant:
dr hab., profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą historii literatury i kultury polskiej XX wieku, zwłaszcza okresu PRL, oraz problematyki nowego regionalizmu. Opublikował książki: Marek Hłasko (Poznań 1996), Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych (Poznań 1999), Zszywacze, spinacze, pinezki. Krótkie szkice o literaturze (Ostrów Wielkopolski 2007), Odmiany wolności. Publicystyka, krytyka i literatura polskiego Października (Poznań 2010), redagował tomy zbiorowe: Powroty Iwaszkiewicza (Poznań 1999), PRL -  świat(nie)przedstawiony (Poznań 2010).   W latach 2014-2016 uczestniczył w cyklu konferencji w ramach grantu „Nowy regionalizm w badaniach literackich”. Jest także członkiem władz regionalnego stowarzyszenia „Ostrowskie Towarzystwo Naukowe”, wydającego „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”.

 

Arkadiusz Kalin:
absolwent polonistyki UAM w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych, adiunkt Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, członek Pracowni Badań nad Literaturą i Czasopiśmiennictwem Pogranicza działającej w ramach Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych w Gorzowie Wielkopolskim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień teorii i historii literatury XX wieku oraz najnowszej, a także wybranych problemów kultury współczesnej, m.in. dotyczących problematyki pogranicza zachodniego; autor prac poświęconych twórczości m.in. B. Schulza, W. Gombrowicza, A. Kuśniewicza, S. Lema, L. Buczkowskiego, P. Huellego, A. Stasiuka.

 

Adela Kuik-Kalinowska:
dr hab., profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku, pracuje w Zakładzie Antropologii Literatury 
i Badań Kaszubsko-Pomorskich AP. Członek Rady Języka Kaszubskiego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Gdańsku. Wraz z Danielem Kalinowskim wydała książkę Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub (2009) oraz redagowała publikacje z serii „Wielkie Pomorze”: Mit i literatura (2009) oraz Tożsamośći wielokulturowość (2011). Autorka publikacji zwartych: Cypriana Norwida „Czarne kwiaty” i „Białe kwiaty”. Konteksty, poetyka, idee (2002), Tatczezna. Literackie przestrzenie Kaszub (2011).

 

Magdalena Roszczynialska:
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, autorka oraz (współ)redaktorka kilku książek naukowych, poświęconych głównie problematyce przestrzeni w literaturze oraz problemom literatury i kultury popularnej. Ostatnio wydała (wraz z K. Wądolny-Tatar) Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku  (2015).

 

Katarzyna Sawicka-Mierzyńska:
dr, adiunkt w Zakładzie Litereatury Oświedcenia i Romantyzmu UwB. Publikowała m.in. w "Białostockich Studiach Literaturoznawczych" (wchodzi w skład zepsołu redakcyjnego pisma), "Pracach Filologicznych", Politei", "Słupskich Pracach Filologicznych". Współredaktorka książek: Alfabet Białegostoku (Białystok 2011); Prasa regionalna i lokalna na terenie województwa podlaskiego w latach 1989-2010. Szkice i materiały (Białystok 2013); Sokrat Janowicz - pisarz transgraniczny (Białystok 2014); Prasa na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2012. Szkice i materiały (Białystok 2014); Georomantyzm: literatura - miejsce - środowisko (Białystok 2015) i innych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu literatury i kultury Podlasia. Członkini Zespołu Badań Regionalnych. Od 2011 roku w Kapitule Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. 

 

Katarzyna Taborska:
dr, adiunkt w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Gorzowie Wielkopolskim. Pełni funkcję kierownika Pracowni Badań nad Literaturą i Czasopiśmiennictwem Pogranicza, działającej w Akademickim Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ w Gorzowie. Redaktorka tomu Literatura w mediach. Media w literaturze. Doświadczenia odbioru (razem z W. Kuską, 2010). Autorka książki Krytyka jako autokreacja. Wizerunki Marcela Reicha-Ranickiego (2008). Współpracuje z czasopismem „Lamus”.