Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Oficjalna strona internetowa międzyuczelnianego projektu badawczego "Nowy regionalizm w badaniach literackich"Udostępnij stronę

Pola oznaczone * są wymagane.

Nowy regionalizm
w badaniach literackich

CZŁONKOWIE ZESPOŁU BADAWCZEGO

 

Wojciech Browarny: 
dr hab., historyk literatury polskiej, krytyk literacki, regionalista (silezjanista), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Kieruje Zakładem Historii Literatury Polskiej po 1918 roku, Pracownią Literatury Polskiej po 1989 roku i Śląską Pracownią Regionalistyczną. Autor książek Opowieści niedyskretne. Formy autorefleksyjne w prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych (Wrocław 2002), Fikcja i wspólnota. Szkice o tożsamości w literaturze współczesnej (Wrocław 2008) oraz Tadeusz Różewicz i nowoczesna tożsamość (2013). Współredaktor tomów Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza (Kraków 2007), Herbert (nie)oswojony (Wrocław 2008), Białoszewski przed dziennikiem (Kraków 2010), Po Miłoszu (Kraków 2011), Rozkład jazdy. 20 lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku (Wrocław 2012), Opcja niemiecka. O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku (Kraków 2014), Wałbrzych i literatura. Historia kultury literackiej i współczesność (Wałbrzych 2014) oraz Centra - peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku (Kraków 2015). Jest współautorem haseł regionalistycznej Odznaki Dolnośląskiej (Kotórz Mały 2015).  

 

Zbigniew Chojnowski: 
prof. dr hab., pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Zakładu Literatury Współczesnej. Członek Wspólnoty Kulturowej "Borussia", Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Jako krytyk literacki współpracuje m.in. z czasopismami „Nowe Książki”, „Topos” i „Twórczość”. Autor licznych książek poetyckich. Ważniejsze publikacje naukowe: Raje i apokalipsy. Studia i szkice o literaturze dwudziestowiecznej (2011), Ku tajemnicy. Szkice o poezji po 1956 roku (2003), Zmartwychwstały kraj mowy. Literatura Warmii i Mazur lat dziewięćdziesiątych (2002), Poetycka wiara Jarosława Iwaszkiewicza (1999).

 

Kamila Gieba: 
doktor nauk humanistycznych, asystentka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sekretarz kolegium redakcyjnego naukowej serii wydawniczej "Historia Literatury Pogranicza". Prowadzi badania w Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną IFP UZ. Publikowała m.in. czasopismach w "Tekstach Drugich", "Frazie", "Toposie", "Odrze", "Pro Libris", "In Gremium", "Przestrzeniach Teorii", "Kontekstach Kultury" oraz w tomach zbiorowych. Współredaktorka monografii zbiorowych Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii (Zielona Góra 2013)  oraz Kolej na kolej. Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej (Zielona Góra 2015). Kierowniczka grantu "Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu" (NCN, Preludium 9), wykonawczyni w grancie "Regionalizm 
w badaniach literackich. Tradycja i nowe orientacje" (NCN, Opus 5).

 

Daniel Kalinowski: 
dr hab., profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku, kierownik Zakładu Antropologii Literatury 
i Badań Kaszubsko-Pomorskich, działającego w Instytucie Polonistyki AP. Od 2009 roku członek zarządu Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku. Pełni funkcję prodziekana do spraw studiów dziennych Wydziału Filologiczno-Historycznego AP. Aktor teatralny. Redaktor licznych wydawnictw zbiorowych, m.in. prac: Koniec teatru alternatywnego? (1998) i Po żydowsku. Tendencje judaistyczne w literaturze i kulturze (2005). Autor publikacji zwartych: Określanie horyzontu. Studia o polskiej aforystyce literackiej XIX wieku (2003), Światy Franza Kawki. Sekwencja polska (2006). Wraz z Adelą Kuik-Kalinowską wydał książkę Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub (2009) oraz redaguje publikacje z serii „Wielkie Pomorze”: Mit
i literatura
 (2009) oraz Tożsamośći wielokulturowość (2011).

 

Małgorzata Mikołajczak: 
profesor, kierowniczka Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej Literatury Uniwersytetu Zielonogórskiego, założycielka Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną IFP UZ. W latach 2001-2002 pełniła funkcję redaktora naczelnego lubuskiego pisma literacko-kulturalnego „Pro Libris”. Publikowała m.in. w czasopismach „Ruch Literacki”, „Pogranicza”, „Teksty Drugie”, „Twórczość”, „Polonistyka”. Autorka szkiców o lubuskiej literaturze regionalnej Zbliżenia: studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej (2011). Opublikowała m.in. książki: Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł (2000), „W cieniu heksametru”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta (2004), Pomiędzy końcem a apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta (2007). Kierowniczka grantu "Regionalizm w badaniach literackich. Tradycja i nowe orientacje" (NCN, Opus 5).

 

Elżbieta Rybicka: 
dr hab., pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się m.in. wokół geopoetyki, zwrotu topograficznego w badaniach literackich, urban studies 
i narracji lokalnych. Autorka wielu artykułów w wydawnictwach zbiorowych i czasopismach naukowych. Publikowała m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Przeglądzie kulturoznawczym” i „Kulturze Współczesnej”. Autorka książek Formy labiryntu w prozie XX wieku (2000)  Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w polskiej literaturze nowoczesnej (2003), Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich (2014).

 

Mirosława Szott :

doktor nauk humanistycznych, autorka rozprawy doktorskiej na temat poezji Ziemi Lubuskiej. Poetka, autorka wielu recenzji i szkiców krytycznoliterackich, wykonawczyni w grancie "Regionalizm w badaniach literackich. Tradycja i nowe orientacje" (NCN, Opus 5).

 

Danuta Zawadzka: 
dr, adiunkt w Zakładzie Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu w Białymstoku. Współpracuje 
z Komitetem Okręgowym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Białymstoku. Jej zainteresowania badawcze to m.in. problem przełomu w dziejach literatury i kultury, kategorie pamięci i zapominania, pogranicze w literaturze i regionalizm. Autorka pracy Pokolenie klęski 1812 roku. O Antonim Malczewskim i odludkach (2000), redaktorka tomów Adamowe. Konferencje mickiewiczowskie (2000), Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Kurkowskiej (razem z K. Korotkichem i J. Ławskim, 2007).